Contact Us Tel : +66 (0) 2 106-3555 (Direct) Email : khaekhai.w@gmail.com

Service

 

ระบบบำบัดน้ำเสีย

 
รับออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ก่อสร้างโครงการระบบบำบัดน้ำเสีย สำหรับอาคารในลักษณะต่างๆ เช่น ระบบอาคาร, ระบบบ้านเรือน, ระบบโรงเรียน, ระบบมหาวิทยาลัย, ระบบโรงพยาบาล, ตลอดจน ระบบโรงงาน สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ 
 
บริการคำนวณออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน
รับปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน
รับปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานผลิต
รับปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
รับทำการศึกษาข้อมูลระบบบำบัดของโรงงาน
บริการให้คำปรึกษาในการปรับปรุงและแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียที่มีปัญหาให้กับโรงงานอุตสาหกรรม
รับทำการสำรวจระบบบำบัดน้ำเสียต่างๆ ที่ได้ก่อสร้างและดำเนินการมาแล้ว
รับบริการสร้างและออกแบบ ระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
รับบริการศึกษา ออกแบบ ก่อสร้าง ปรับปรุง จำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย
ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ และ ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีให้ทันสมัย
 
รับทำระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม
รับทำระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
รับทำระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรมฟอกย้อม
รับทำระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรมเคมี
รับทำระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานน้ำมันพืช
รับทำระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรมยาง
รับทำระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ
รับทำระบบบำบัดน้ำเสียนิคมอุตสาหกรรม